Legislación municipal en materia animal de Cataluña para Badalona

4.5/5 - (68 votos)

Seguidamente vamos a exponer la legislación municipal en materia animal de Cataluña para Badalona: Ordenança municipal de tinença d´animals

Legislación municipal en materia animal de Cataluña para Badalona

ANUNCI

L’Excm. Ajuntament Ple, en sessió celebra-da el dia 16 de desembre de 1998, va acordaraprovar definitivament l’Ordenança Munici-pal de Tinença d’Animals, aprovada inicial-ment en sessió celebrada el passat 12 de febrerdel mateix any.

Contra l’esmentat acord, que posa fi a lavia administrativa, els interessats podran inter-posar recurs contenciós administratiu, en eltermini de dos mesos a partir de l’endemà dela data d’aquesta publicació, davant la Salade lo contenciós administratiu del TribunalSuperior de Justícia de Catalunya. No obstantaixò es podrà interposar qualsevol altre quees cregui convenient.

En compliment del que disposa l’art. 52 dela Llei 30/1992, de Règim Jurídic i Procedi-ment Administratiu Comú, es fa públic el textdefinitiu de l’Ordenança Municipal de Tinen-ça d’Animals:

TÍTOL I OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Article 1.

1 Aquesta Ordenança regula la tinença i circulació dels animals, tant els de convivèn cia humana com els utilitzats amb fins espor tius, lucratius o qualsevol altre d’anàleg, i els drets i obligacions que d’aquesta tinença se’n desprèn, dins del Terme Municipal de Bada lona.

2 Les disposicions d’aquesta ordenança, conseqüentment, tenen en compte, tant els drets dels animals, el valor de la seva com panyia i els altres ajuts i satisfaccions que aquests poden donar als humans, com les molèsties i perills que, per manca de cura dels seus propietaris, posseïdors, o de les persones que els acompanyen, poden ocasionar.

Article 2.

1 Estaran subjectes a l’obtenció de la prè via llicència municipal en els termes que determina en el seu cas el Reglament d’Ac tivitats Molestes, Insalubres, Nocives i Peri lloses, les activitats següents:

1.1. Els establiments hípics, siguin o no de temporada, amb instal·lacions fixes o no, que acullin cavalls per a la pràctica de l’equitació amb fins esportius, recreatius o turístics.

1.2. Els centres per a la cura d’animals de companyia i els destinats a la reproducció, allotjament temporal o permanent i/o submi nistrament d’animals per viure en domesticitat a les llars, principalment gossos, gats i aus, i altres canins destinats a la caça i esport, i que es divideixen en:

1.2.1. Llocs de criança: Per a la reproduc ció i subministrament d’animals a tercers.

1.2.2. Residències: Establiments destinats a allotjament temporal.

1.2.3. Cinòdroms: Establiments destinats a la pràctica de l’esport en Cinòdroms.

1.2.4. Canilles o gossades: Establiments destinats a guardarhi animals per a la caça.

1.3. Entitats o agrupacions diverses no compreses entre les esmentades anteriorment.
Es divideixen en:

1.3.1. Ocelleries: Per a la producció i/o subministrament de petits animals, principal ment aus, amb destinació a les llars, o amb finalitats de tipus esportiu com són la cria de coloms.

1.3.2. Subministradors de laboratoris: Per a la producció i/o subministrament d’animals, a fi d’experimentació científica.

1.3.3. Zoològics ambulants, circs i entitats similars.

1.3.4. Botigues per a la venda d’animals d’aquàrium o terrari, com peixos, serps, aràc nids,…

1.3.5. Instal·lacions de criança d’animals per a l’aprofitament de la pell.

2 Les activitats previstes en aquest article hauran de reunir, per obtenir l’autorització municipal per decret, els següents requisits:

2.1. Un emplaçament precís, que tingui en compte el suficient allunyament del nucli urbà per les activitats enunciades als apartats b1, b4, c1, c3 i c4, llevat de la cria de coloms amb fins esportius, d’aquest article, i que les instal·lacions no ocasionin molèsties a les vivendes pròximes.

2.2. Construccions, instal·lacions i equips que facilitin i proporcionin un ambient higiè nic i les necessàries accions zoosanitàries.

2.3. L’eliminació d’excretes i aigües resi duals de manera que no comportin perill per a la salut pública ni cap tipus de molèstia.

2.4. Recintes, locals o gàbies per aïllament, segrest i observació d’animals malalts o sos pitosos de malaltia fàcilment netejables i desinfectables.

2.5. Mitjans adequats per a la neteja i/o desinfecció dels locals, materials i utensilis que puguin estar en contacte amb els animals, i, en el seu cas, dels vehicles utilitzats pel seu transport, quant això sigui necessari.

2.6. Mitjans per a la destrucció i eliminació higiènica dels cadàvers dels animals i de les matèries contumaces.

2.7. Manipulació adient dels animals per què es mantinguin en bon estat de salut.

2.8. Instal·lacions que permetin unes con dicions de vida acceptables d’acord amb les característiques de l’espècie de cada animal.

2.9. Els establiments dedicats a la venda d’animals, així com els seus criadors i guar dadors, han de comptar amb un veterinari assessor i hauran de portar un registre d’en trades i sortides, degudament detallat i com plimenta t i a disposició de l’Ajuntament.

2.10. En el cas de tractarse d’un establi ment de venda d’animals, el venedor haurà d’entregar al comprador el document acredi tatiu de la raça dels animals, edat, sexe, espè cie, procedent lloc de criança i altres carac terístiques que li siguin d’interès, així com garantir el seu bon estat de salut.

3 L’autorització municipal a que es refe reix aquest article, podrà revocarse en cas d’incompliment de les circumstàncies que van donar lloc a la concessió de la mateixa.

4 D’acord amb el que disposa l’article 5.2 de l’Ordre de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de Nuclis Zoològics, els particulars que realitzin periòdicament venda de les seves cries seran considerats com a cria dors i, per tant, hauran de complir els requisits establerts en l’esmentada ordre, entre les quals hi ha la sol·licitud de la corresponent llicència a les autoritats municipals.

5 Així mateix les botigues, els centres de cria, les residències d’animals s’ajustaran a l’esmentada normativa de nuclis zooloògics.

No obstant també es regiran per les autorit zacions municipals, condicions sanitaries i d’allotjament que venen regulades per aquesta ordenança.

T ÍTOL II DE LA TINENÇA D’ANIMALS

Article 3.

1 Amb caràcter general s’autoritza la tinença d’animals de companyia en els domi cilis, habitatges o llocs on hagin de cohabitar amb les persones, sempre que es compleixin els requisits següents:

1.1. Que les condicions higièniques, sani tàries i d’alimentació de l’animal siguin les més escaients.

1.2. Que la custòdia de l’animal no repre senti cap perill o molèstia ni per a persones ni per altres animals.

1.3. Que l’animal gaudeixi de l’espai sufi cient per a moure’s amb llibertat i ho hagi de romandre en captivitat permanent, llevat dels casos, com l’engabiament o similars, en que aquesta sigui la forma habitual de tinença de la seva espècie.

2 Són animals de companyia totes les subespècies i varietats de gats (”felis catus”) i totes les subespècies i varietats de gossos (”cannis familiars”).

Article 4.

1 La tinença d’animals salvatges, de mani festa agressivitat i potencialment perillosos o susceptibles de provocar enverinaments per la seva mossegada o picada, en domicilis par ticulars estarà sotmesa a l’autorització expres sa d’aquest Ajuntament, sempre que es com pleixin les màximes condicions de seguretat. La tinença d’altres animals salvatges és per mesa sempre que es compleixin les condicions següents:

1.1. Animals de la fauna no autòctona. Els propietaris d’animals pertanyents a espè cies la tinença de les quals és permesa pels tractats i els convenis internacionals signats per l’Estat Espanyol, per la normativa comu nitària i pel que perceptua la llei 3/88 de pro tecció dels animals hauran d’acreditar la seva legal procedència.

1.2. Animals de la fauna autòctona. Queda prohibida la tinença d’aquests ani mals si estan protegits per la Llei 3/88 de Pro tecció dels animals.

2 En allò previst a l’apartat a) s’autoritzarà per Decret la possibilitat de tinença d’animals salvatges. Igualment, per Decret, també s’es tablirà el nombre màxim d’animals citats en l’apartat b) que els propietaris podran tenir.

Aquestes autoritzacions seran revocables quan cessin les circumstàncies que les van motivar o quan se’n puguin apreciar de sobrevingudes que ho facin aconsellable.

Article 5.

1 Resta prohibit el manteniment i tinença d’animals de producció i consum tals com cavalls, bous, vaques, porcs, bens, cabres, aus i altres de similars en el nucli urbà de Badalona.

2 Es prohibeix la criança domèstica pel consum propi o la venda d’aus de corral, coloms, conills i altres animals anàlegs en domicilis particulars, en patis, terrasses, solars o en altres locals, espais i instal·lacions del nucli urbà.

TÍTOL III A LA VIA PÚBLICA

Article 6.

A la via pública i a l’interior de locals públics on sigui permesa llur entrada, els ani mals aniran sempre conduïts per una persona mitjançant cadena o corretja. Els gossos hauran d’anar proveïts de collar i de la pertinent xapa d’identificació censal. Hauran de circular amb morrió tots aquells gossos, la perillositat dels quals sigui raona blement previsible, d’acord amb la seva natu ralesa i les seves característiques. L’autoritat municipal podrà ordenar l’ús de morrió quant les circumstàncies així ho acon sellin i les cirmscunstàncies no canviïn.

Article 7.

1 Està prohibit l’accés i estança de qual sevol tipus d’animal a:

1.1. Restaurants, bars, cafeteries i similars, i, en general, a tota mena de locals destinats a la fabricació, transformació, venda, emma gatzematge i trànsit d’aliments, així com en els Mercats Municipals.

1.2. Els locals d’espectacles públics, cul turals, esportius i recreatius.

1.3. En les piscines públique siala platja, tant en zones d’ús públic com en les zones d’ús privat, durant la temporada de banys. Aquestes prohibicions hauran d’entendre’s sens perjudici, a l’apartat 1.2.), de les possibles necessitats dels establiments, en el qual cas la tinença haurà d’ésser autoritzat per l’Ajun tament prèvia sol·licitud justificada dels inte ressats.

2 Els propietaris d’establiments públics de tota mena, llevat dels citats al paràgraf primer d’aquest article, tals com hotels, pensions i similars, segons criteri, podran prohibir l’en trada i permanència d’animals en llurs esta bliments. Encara comptant amb la seva auto rització s’exigirà que els gossos vagin subjec tes amb cadena. Els propietaris d’aquests locals col·locaran a l’entrada i en lloc ben visible, la senyal indicativa de la prohibició.

3 S’exceptuen les prohibicions contingu des als apartat s1i2,pelquefaals gossos pigalls, sempre que vagin encorretjats degu dament complint la seva tasca d’acompanya ment i guia. Cas de negarse’ls l’entrada, els seus propietaris podran requerir que aquesta els hi sigui franquejada, demanant l’auxili de la Guàrdia Urbana si això fos necessari.

Article 8.

L’Ajuntament de Badalona establirà en els espais i vies públiques uns llocs específics en els que, en horaris prèviament determinats es podrà alimentar als animals. Fora d’aquests llocs es prohibeix alimentar als animals a la via pública i/o espais públics, especialment els que no tenen amo.

Article 9.

Aquest Ajuntament no autoritzarà ni per metrà, especialment, les activitats següents:

1 Espectacles, atraccions firals ni altres activitats com ”carrusel” de ponis o cavalls i ferse fotografies públiques amb animals amb finalitat de lucre.

2 Pidolar o recaptar diners en la via públi ca utilitzant com a reclam qualsevol animal.

TÍTOL IV ANIMALS ABANDONATS. RECOLLIDA D’ANIMALS

Article 10.

1 D’acord amb el que disposa l’article 9 de la Llei 3/88 de Protecció dels Animals, es considera que un animal està abandonat si no duu cap identificació de l’origen (tatuatge, microxip, xapa censal o altre) o del propietari ni va acompanyat de cap persona. En aquest supòsit l’Ajuntament s’ha de fer càrrec de l’a nimal i l’ha de retenir en les instal·lacions ade quades fins que sigui recuperat, cedit o sacri ficat.

2 Durant la recollida, transport o retenció dels animals se’ls mantindrà en condicions compatibles amb les necessitats biològiques de l’espècie. Els mitjans emprats per capturar i transportar els gossos abandonats tindran les condicions higièniques i sanitàries que calguin i seran atesos per personal degudament capa citat. El termini per recuperar un animal sense identificació és de vuit dies. No obstant, quan les circumstàncies així ho aconsellin, per raons higiènicosanitàries, aquest període podrà reduirse a vintiquatre hores, prèvia certificació del seu estat de salut per un vete rinari oficialment acreditat. Cas que l’animal porti identificació, els corresponents serveis municipals avisaran al propietari que disposarà d’un termini de deu dies per a recuperarlo.

3 Per a recuperarlo, el propietari haurà d’abonar prèviament les despeses que ha ori ginat el manteniment de l’animal a les ins tal·lacions municipals. Un cop transcorregut aquest temps, si el propietari no ha satisfet l’abonament de les despeses, l’animal es con siderarà abandonat.

4 Un cop transcorregut el termini regla mentari per a la recuperació dels animals l’A juntament podrà sacrificarlos o donarlos en adopció. El sacrifici i es farà sota control de la inspecció veterinaria municipal, utilitzant mètodes que impliquin el mínim sofriment i que provoquin una pèrdua de consciència immediata.

5 Si l’Ajuntament procedeix a cedir en adopció un gos o un gat, haurà d’entregarlo a la persona, prèviament esterilitzat sota con trol veterinari.

6 Són requisits per tal que una persona, que en tot cas haurà de tenir plena capacitat d’obrar, aculli un animal en adopció:
1. Registrarlo al Cens Municipal d’Ani mals Domèstics.2. Vacunarlo i regularitzar llur targeta sanitària.

Article 11.

L’abandonament de gossos i gats serà san cionat com a risc per a la salut pública. Els propietaris de gossos i gats que no desitgin continuar posseintlos hauran d’entregarlos a l’autoritat municipal per tal de que aquesta procedeixi a llur sacrifici o donarlo en adop ció. Resten exceptuats els casos de venda o donació dels animals.

Article 12.

Tindrà la classificació d’animal perillós, i, per tant, podrà ser comissat, aquell animal que, segons els antecedents obrants a l’Ajun tament de Badalona o qualsevol altre, hagi causat lesions a persones o animals tres o més vegades.

TÍTOL V DE LES OBLIGACIONS DELS PROPIETARIS

Article 13.

Les obligacions que la present ordenança atribueix als propietaris dels animals es pre diquen també per als posseïdors i per a les persones que els acompanyin. En qualsevol cas, el posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidià ria, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a le spersones, a les vies i espais públics i al medi natural en general d’acord amb el que estableix l’ar ticle 1905 del Codi Civil.

1 Els propietaris i posseïdors d’animals de companyia tenen l’obligació de mantenirlos en adequades condicions higiènicosanitàries i en aquest sentit hauran d’estar correctament vacunats, desparasitats, allotjats, alimentats, controlats i identificats amb un sistema per manent i indeleble com un tatuatge o implan tant un microxip.

2 De conformitat amb la legislació vigent resta expressament prohibit:

2.1. Maltractar o agredir físicament els ani mals o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els irrogui sofriments o danys injustificats.

2.2. Abandonarlos.

2.3. Mantenirlos en instal·lacions indegu des des del punt de vista higiènicsanitari.

2.4. Practicarlos mutilacions, excepte les controlades pels veterinaris.

2.5. No facilitarlos l’alimentació necessà ria per subsistir.

2.6. Ferne donació com a premi, recom pensa o regla de compensació per altres adqui sicions de naturalesa distinta a la transacció onerosa d’animals.

2.7. Vendre’ls a laboratoris o clíniques, sense control de l’Administració.

2.8. Vendre’ls al menors de catorze anys i a incapacitats sense l’autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o la custòdia.

2.9. Exercir la venda ambulant d’animals de companyia.

4 Els propietaris, posseïdors o persones que acompanyen als animals, estaran obligats a presentar als agents municipals que ho requereixin la documentació necessària que acrediti la identificació i control sanitari dels animals, així com a facilitar les tasques d’ins pecció i observació del compliment de la pre sent Ordenança.

5 En el cas que no es presenti la Targeta Sanitària i la documentació acreditadora de l’inscripció en el Cens d’Animals Domèstics o, en el seu cas, qualsevol títol que demostri la propietat de l’animal en un termini no supe rior als 10 dies, aquest podrà ésser considerat com abandonat i, com a tal, comissat.

Article 14.

1 Les persones que utilitzen gossos per a la vigilància, els hauran de procurar aliment, allotjament i cures adequades, així com la pro tecció necessària per a les inclemències meteorològiques, i els hauran d’inscriure en el Cens Municipal d’animals.

2 La utilització de gossos per a la vigi lància, comporta l’obligació d’anunciarho en llocs ben visibles advertint de l’existència i perillositat de l’animal.

3 La no retirada del gos una vegada aca bades les obres, si aquest era l’objecte de la vigilància, es considerarà com un abandonament.

4 Dels gossos guardians d’obres són res ponsables les persones que hi figurin com a propietaris i subsidiàriament, els responsables de les obres.

Article 15.

1 L’Ajuntament comissarà els animals de companyia si hi ha indicis que hom els mal tracta o tortura, si presenten símptomes d’a gressió física o desnutrició o si es troben en instal·lacions indegudes, essent les despeses a càrrec del propietari.

2 L’Ajuntament ordenarà l’aïllament o el comís dels animals de companyia, essent les despeses a càrrec del propietari, en el cas d’ha verli’s diagnosticat que pateixen malalties transmissibles a l’home, bé per sotmetre’ls a un tractament curatiu adequat, bé per sacri ficarlos si és necessari.

Article 16.

1 Els animals que hagin causat lesions a persone s o a altres animals, així com tots aquells que siguin sospitosos de patir ràbia, hauran de ser sotmesos immediatament a reconeixement i control veterinari, essent les despeses a càrrec del propietari. La responsabilitat de l’incompliment d’a quest precepte recaurà tant sobre el propietari o posseïdor de l’animal, com sobre qualsevol altre persona que en absència dels anteriors, tingui coneixement dels fets i acompanyés als animals.

2 Totes les institucions d’assistència sani tària, en tots els casos de lesions a persones causades per animals, lliuraran a la persona assistida i a l’Ajuntament de Badalona, un part metge en el que constaran les dades pertinents per a realitzar el control sanitari adequat en cada cas.

Article 17.

1 La lesió produïda en persona o animal haurà d’ésser comunicada, en un termini de 24 hores des de la producció dels fets, a l’A juntament de Badalona tant per la persona que ha sofert la lesió i per part del propietari de l’animal agredit com pel propietari de l’animal agressor, que haurà, a més a més, de presentar la documentació sanitària del mateix

2 En aquests casos caldrà sotmetre a l’a nimal agressor a observació veterinària en el Centre Municipal de Zoonosi o, prèvia auto rització, a qualsevol consulta veterinària d’exercici lliure. En aquest darrer cas, el pro pietari de l’animal haurà de presentar a l’A juntament un primer certificat veterinari d’ob servació en un termini no superior a les 48 hores de produïda la lesió i, amb posterioritat, un altre certificat, als 14 dies d’iniciada l’observació.

3 Tant el propietari com el veterinari res ten obligats a comunicar a l’Ajuntament qual sevol incidència que es produeixi durant el període d’observació veterinària.

Article 18.

Quan les circumstàncies ho aconsellin, l’A juntament podrà recloure a l’animal subjecte a observació veterinària en el Centre Muni cipal de Zoonosi, essent les despeses de tras llat, manteniment i d’altres que s’en derivin a càrrec del propietari.

TÍTOL VI DEL CENS MUNICIPAL D’ANIMALS DOMÈSTICS

Article 19.

1 Els propietaris o posseïdors de gossos i gats, resten obligats a registrarlos en el ”Cens Municipal d’Animals Domèstics” dins del ter mini màxim d’un mes comptant des de la data de naixement o d’adquisició de l’animal.

2 Per a poderse registrar en el Cens Muni cipal d’Animals Domèstics, els animals hauran de:

2,1 Estar indentificats individualment. Com a procediment d’identificació per a gossos i gats s’acceptaran els sistemes següents:—Tatuatge a la pell per un sistema que garanteixi el seu caràcter indeleble.—Identificació electrònica mitjançant l’im plantació d’un microxip homologat.—Altres sistemes que puguin ser establerts per reglament.

2,2 Disposar del Carnet Sanitari (de salut).

3 Les dades que figurin en el Cens Muni cipal d’Animals Domèstics seran comunicades periòdicament al Registre General d’Animals de Companyia, depenent del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

4 Els gossos pigalls, encara que es troben exempts d’arbitris, hauran d’ésser matriculats i vacunats, i, per circular, aniran provistos de cadena (o l’arnés adient per a realitzar la seva tasca) i collar amb la xapa de control sanitari.

5 L’Ajuntament podrà fixar anualment una taxa municipal de tinença d’animals de com panyia que hauran de pagar totes aquelles per sones propietàries d’un animal excepte els que tenen un gos guia degut a disminució física i aquells que l’administració determini.

Article 20.

1 En el moment de la inscripció es lliurarà al seu titular la identificació censal municipal, anomenada xapa censal, la qual haurà de por tar permanentment l’animal en el collar.

2 La xapa censal tindrà una vigència anyal, variantse en cada anualitat la forma o el color, i haurà de renovarse en els períodes que l’Ajuntament no determini.

3 En cas de pèrdua de la xapa, caldrà adquirirne un duplicat tot abonant els drets corresponents, si s’escau.

Article 21.

Hauran d’ésser comunicades al Cens Muni cipal d’Animals domèstics, en un termini no superior a un mes des de que es produeix el fet, les següents circumstàncies:

a. La transferència de propietat o possessió de l’animal;

b. El canvi de domicili del titular de l’a nimal;

a. La mort o desaparició del gos o del gat. En tots aquests casos és preceptiu adjuntar amb la comunicació la documentació de l’a nimal, incloenthi la targeta sanitària, i qual sevol altre documentació complementària que es sol·liciti. A més a més, en els supòsits pre vistos en els apartats a) i b) cal aportar en el mateix acte les noves dades, i en el cas de la mort dels animals es podrà demanar el certificat veterinari acreditador.

TÍTOL VII CONTROL SANITARI DELS ANIMALS

Article 22.

Tot animal de companyia té el dret, i el propietari l’obligació, de proporcionarli, les degudes condicions sanitàries.

1 Amb aquesta finalitat les autoritats admi nistratives podran ordenar l’execució de deter minades campanyes sanitàries obligatòries pels animals de companyia en la forma i moment que es determini.

2 Cada propietari/posseïdor haurà de dis posar de la corresponent documentació sani tària en la que qual s’especificaran les carac terístiques de l’animal i el seu estat de salut.

3 Amb una periodicitat no superior als ter minis bianuals, les autoritats administratives podran fer obligatòria la revisió veterinària, l’examen de salut, dels animals de companyia pels veterinaris oficialment acreditats.

Article 23.

1 La comunicació de l’existència d’un o més casos de malalties transmissibles de declaració obligatòria haurà de ferse efectiva davant de l’Ajuntament per qualsevol persona que en tingui coneixement.

2 Els veterinaris estan obligats a comuni car tota malaltia transmissible a l’Ajuntament de la forma en què estigui establert, perquè independentment de les mesures zoosanitàries individuals, es posin en funcionament les corresponent mesures higiènicosanitàries de protecció de la comunitat.

3 Els propietaris dels animals afectats de malalties sospitoses de transmissió se’ls obli garà a sotmetre’ls als tractaments necessaris i isolarlos, i/o sacrificarlos en el cas que la curació fos impossible, essent les despeses a càrrec del propietari.

Article 24.

Els Veterinaris, Clíniques, Consultoris o Hospitals veterinaris degudament registrats i acreditats, restaran obligats a facilitar les dades sanitàries que li siguin requerides per part de l’Ajuntament. L’Ajuntament queda obligat a preservar aquestes dades de tota utilització no sanitària no podentles facilitar a cap ens.

TÍTOL VIII DE LES SANCIONS I DE LES INFRACCIONS

Capítol I Procediment

Article 25.

1 Són aplicables a les sancions establertes per aquesta ordenança els principis de potestat sancionadora i del procediment sancionador establerts per la Llei 30/92, de 26 de novem bre, del Règim Jurídic de les administracions públiques i del Procediment administratiu comú; al Reial Decret 1398/93, de 4 d’agost, pel que s’aprova el Reglament de Procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, al Decret 278/93, de 9 de novembre, i altres normes concordants i precedents previstes a l’ordenament jurídic.

2 Es podrà prescindir del tràmit d’audièn cia, quan no figuri en el procediment ni siguin tinguts en compte altres fets, al·legacions o proves, que les aportades per l’interessat, con forme les previsions de la normativa de pro cediment esmentada. Capítol II Infraccions

Article 26.

A l’efecte d’aquesta Ordenança, les infrac cions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

1 Són infraccions lleus:

a. Alimentar els animals a la via pública fora dels espai destinats a l’efecte i dels horaris establerts per aquesta activitat així com a les portalades, finestres, terrasses i balcons.

b. Que l’animal no porti al collar la xapa censal d’identificació, tot i romandre inscrit l’animal al Cens Municipal d’Animals Domès tics.

c. No comunicar a l’Ajuntament, o ferho fora de termini la transferència de propietat o possessió de l’animal, el canvi de domicili del titular o la desaparició o mort de l’animal.

d. L’estança i permanència d’animals als locals d’espectacles públics, culturals, espor tius i recreatius.

e. La no inscripció dels animals, suscep tibles de ferho, en l’anomenat ”Cens Muni cipal d’Animals Domèstics”. Aquesta sanció serà aplicable per cada animal mancat de registrar.

f. No portar a l’animal degudament encorretjat o encadenat.

g. No presentar la documentació necessà ria que acrediti la identificació i control sani tari dels animals o no facilitar les tasques d’ins pecció i control del compliment de la present Ordenança.

2 Són infraccions greus:

a. No complir els requisits establerts a l’art 3.1 per a la tinença d’animals.

b. L’entrada i permanència d’animals a res taurants, bars, cafeteries i similars, i, en gene ral, en tota classe de locals destinats a la fabri cació, venda, emmagatzematge, transport o manipulació d’aliments.

c. La circulació o permanència d’animals a les piscines públique s i a les platges, tant en zones d’ús general com a les d’ús públic, durant la temporada de banys.

d. No mantenir els animals vacunats, des parasitats, allotjats, alimentats i controlats.

e. La manca de comunicació de la pro ducció d’una lesió per part del propietari de l’animal agressor.

f. La negativa a sotmetre a observació l’a nimal agressor, una vegada s’ha produït una lesió.

g. La reiteració d’infraccions lleus.

3 Són infraccions molt greus:

a. El manteniment i tinença d’animals de producció i consum tals com cavalls, bous, vaques, porcs, bens, cabres i altres de similars en el nucli urbà de la ciutat, o el desenvo lupament de les activitats previstes a l’art. 2, paràgraf 1, sense la preceptiva llicència o incomplint els requisits de la seva instal·lació, previst al paràgraf 2 del mateix article.

b. No sol·licitar la preceptiva autorització municipal per a la criança domèstica d’aus de corral, coloms, conills i altres animals anà legs, encara que la instal·lació tingui finalitat esportiva o l’incomplit els requisits de la seva instal·lació, previstos al paràgraf 2 de l’art. 2.

c. L’abandonament d’animals.

d. La reiteració d’infraccions greus.

Capítol II Sancions

Article 27.

1 La contravenció d’aquesta Ordenança serà sancionada amb multes de fins a 25.000 pessetes.

2 La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte o subjecte de la infracció.

3 La manca de sol·licitud d’autorització per les activitats previstes a l’article 2 de la present Ordenança, pot comportar el tanca ment de les instal·lacions, els locals o els esta bliments respectius.

Article 28.

1 Les infraccions lleus són sancionades amb multa de fins a 7.500 pessetes; les greus amb multa de fins a 15.000 pessetes; i les molt greus, amb multa de fins a 25.000 pessetes.

2 Excepcionalment, les infraccions molt greus previstes als apartats a) i b) punt 3 de l’art. 28, podran ésser sancionades fins el límit dels 2.500.000 pessetes, d’acord al que preveu la legislació vigent.

Article 29.

La imposició de qualsevol sanció prevista per aquesta Ordenança no exclou la respon sabilitat civil i l’eventual indemnització de danys i perjudicis que pugui correspondre al sancionat.

Article 30.

En els casos de infraccions no previstes per aquesta Ordenança, però sancionables a tenor de la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, l’Ajuntament pot instruir, en qualsevol cas, els expedients infractors i ele varlos a l’autoritat administrativa competent perquè els resolgui.

Article 31.

La imposició de les sancions previstes per a les infraccions correspon a l’Alcald e o a l’òr gan en qui delegui, d’acord a la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Article 32.

1 Mitjançant els seus agents, l’Ajuntament pot comissar els animals objecte de protecció sempre que hi hagi indicis racionals d’infrac ció de les disposicions d’aquesta Ordenança.

2 El comís té el caràcter de preventiu fins a la resolució de l’expedient sancionador corresponent, a la vista del qual l’animal pot ésser retirat al propietari o esdevenir propietat de l’Administració, la qual el pot cedir a ins titucions zoològiques o de caràcter científic, retornarlo al país d’origen, dipositarlo en centres de recuperació o alliberarlo en el medi natural, si es tracta d’una espècie de la fauna autònoma.

3 Les despeses ocasionades pel trasllat, manteniment i manutenció, per raó del comís, seran a càrrec del propietari o posseïdor de l’animal.

Disposició addicional

En tot el no previst en la present Ordenança, s’estarà al previst a la Llei 3/1988, de 4 demarç, de protecció dels animals, a la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, al que disposen el Decret de 17 de maig de 1952 i l’Ordre de 14 de juny de 1976 i laresta de disposicions concordants.

Disposicions transitòries

Primera.– Els titulars de les activitats pre-vistes a l’art. 2 i 4,2,c) hauran d’adaptarse alque sobre aquestes es preveu en el terminide sis mesos.

Segona.– Es concedeixen sis mesos, desde l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, als efectes que els propietaris d’animals domèstics regularitzin la seva situació, pro-cedint a inscriure’ls en el ”Cens Municipald’Animals Domèstics”.

Disposició derogatòria

La present Ordenança de tinença d’Animals deroga l’anterior sobre la mateixa matèria pro-mulgada per l’Excm. Ajuntament de Badalona.

Disposició final

La present Ordenança entrarà en vigor al’endemà de la seva publicació en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

Encuentra toda la legislación animal de España a través de este enlace.


Descubre más desde Medioambiente y naturaleza

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.