Legislación municipal en materia animal de Cataluña para Lleida

4.6/5 - (81 votos)

Seguidamente vamos a exponer la legislación municipal en materia animal de Cataluña para Lleida: Ordenança municipal sobre la protecció, la tinença i la venda d´animals

Legislación municipal en materia animal de Cataluña para Lleida

ANUNCI

Amb data 23 de febrer 2007, el plenari de l’Excel·lentíssimAjuntament de Lleida, ha aprovat de forma definitival’Ordenança municipal sobre la protecció, la tinença i la vendad’animals.

El Ple de l’Ajuntament de 4 d’octubre de 2006 va aprovarinicialment l’Ordenança municipal sobre la protecció, la tinençai la venda d’animals, s’ha exposat al públic, juntament amb eltext de l’ordenança per un termini de 30 dies hàbils, per a laformulació d’al·legacions i reclamacions.

Durant el termini de l’exposició pública s’han presentatal·legacions que una vegada estudiades i valorades s’handesestimat i el text de l’Ordenança a quedat aprovat sense capesmena.

Es publica el text íntegre de l’Ordenança municipal sobre laprotecció, la tinença i la venda d’animals, als efectes previstos enl’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora basesrègim local.

Tabla de contenido

TÍTOL PRELIMINAR

Artícle 1º.- Finalitats

1 Aquesta ordenança té per objecte regular la protecció, la tinença i la venda dels animals, en especial, les interrelacions entre les persones i els animals domèstics.

2 Les finalitats d’aquesta Ordenança són assolir el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, garantir una tinença responsable i la màxima reducció de les pèrdues i els abandonaments d’animals, fomentar la participació ciutadana en la defensa i protecció dels animals i preservar la salut, la tranquil·litat i la seguretat de les persones.

3 La present Ordenança es fonamenta en les competències municipals atorgades per la normativa següent: – Article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. – Articles 66 i 71 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. – Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals. – Llei 50/1999, de 23 de setembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals perillosos i Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la mateixa matèria. – Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat. – La resta de normativa sectorial, d’àmbit estatal i autonòmic aplicable sobre l’objecte d’aquesta ordenança.

4 Aquesta Ordenança s’aplica en el marc de la normativa europea, estatal i catalana de protecció dels animals i de tinença d’animals potencialment perillosos.

Artícle 2º.- Definicions Als efectes d’aquesta Ordenança s’entén per:

a) Animals domèstics: els animals que, com a espècie, han assumit el costum del captiveri i depenguin dels éssers humans

b) Animal de companyia: és l’animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. Als efectes d’aquesta ordenança gaudeixen sempre d’aquesta consideració els gossos, els gats i les fures

c) Fauna salvatge autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals originàries de Catalunya o de la resta de l’Estat espanyol, incloses les que hi hivernen o hi són de pas i les espècies de peixos i animals marins de les costes catalanes

d) Fauna salvatge no autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals originàries de fora de l’Estat espanyol

e) Animal de companyia exòtic: és l’animal de la fauna no autòctona que de manera individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del captiveri

f) Animal ensalvatgit: és l’animal de companyia que perd les condicions que el fan apte per a la convivència amb les persones

g) Animal abandonat: és l’animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni duu cap identificació del seu origen o de la persona que n’és propietària

h) Animal salvatge urbà: és l’animal salvatge que viu compartint territori geogràfic amb les persones, referit al nucli urbà de ciutats i pobles i que pertany a les espècies següents: colom, estornell i altres que s’han de determinar per via reglamentària

i) Nucli zoològic: són les agrupacions zoològiques per l’exhibició d’animals, les instal·lacions per al manteniment d’animals, els establiments de venda i cria d’animals, els centres de recollida d’animals, el domicili dels particulars on es fan vendes o altres transaccions amb animals i els de característiques similars que es determinin per via reglamentària

j) Entitats de protecció i defensa dels animals: són associacions, fundacions i organitzacions sense ànim de lucre que tenen, entre d’altres finalitats, la defensa i la protecció dels animals

Artícle 3º.- Exclusió Resten exclosos de la regulació d’aquesta Ordenança i es regularan pel que disposa a la Llei 22/2003 i llur desplegament reglamentari:

a) Els animals destinats al treball o a proporcionar carn, pell o algun producte útil per a l’home; és a dir tots els animals de renda, els quals es regulen per altres disposicions

b) Els animals d’experimentació

c) Els animals salvatges no urbans tret dels animals de circ que queden inclosos en aquesta ordenança en alguns dels seus articles

d) Els animals de fauna autòctona protegits

TÍTOL I Normes generals sobre la tinença d’animals i la seva criança

Artícle 4º.-

1 Amb caràcter general està permesa la tinença d’animals domèstics en els domicilis particulars, sempre que es reuneixin les condicions higièniques adients per allotjar-los i que no provoquin cap situació de risc sanitari, perill o molèsties als veïns, a altres persones en general, o als mateixos animals que no siguin les derivades de la seva natura.

2 Els propietaris i posseïdors d’animals de companyia estan obligats a mantenir-los en bones condicions higiènico-sanitàries, a proporcionar-los l’alimentació i les atencions pertinents, tant per al tractament de malalties com per les condicions d’allotjament i a aplicar les mesures sanitàries preventives i obligatòries que l’autoritat competent disposi.

3 La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la propietària, és responsable dels danys, perjudicis i molèsties que ocasioni a les persones, als béns i al medi natural. Així mateix, estaran obligades a evitar-ne la fugida, tant dels exemplars adults com de les cries.

4 La tinença d’animals no haurà de produir pertorbacions a la vida de tercers i específicament dels veïns i veïnes, amb crits, cants, sons o altres sorolls dels animals domèstics.

5 La criança d’animals per part dels particulars tant en terrasses, terrats, patis o altres dependències està condicionada al fet que es compleixin les condicions de manteniment higiènico-sanitàries, de benestar i de seguretat pels animals i per les persones. Si aquesta criança es realitza en més d’una ocasió i se’n produeix la seva venda, serà considerada com a centre de cria, per tant, sotmesa als requisits d’aquests centres.

Artícle 5º.- Prohibicions

Queda expressament prohibit respecte els animals:

a) Maltractar-los, agredir-los físicament o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els produeixi patiments o danys físics o psicològics

b) Abandonar-los

c) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènico-sanitari, de benestar i de seguretat de l’animal

d) Practicar-los mutilacions, extirpar-los parts del seu cos u òrgans, llevat de les intervencions fetes amb assistència veterinària en cas de necessitat terapèutica, per garantir la salut o per limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat reproductiva

e) No facilitar-los alimentació suficient

f) Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d’animals

g) Vendre’ls a les persones menors de setze anys i a les persones incapacitades sense l’autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia

h) Comerciar-hi fora dels certàmens o d’altres concentracions d’animals vius i establiments de venda i cria autoritzats, llevat de les transaccions entre les persones particulars quan es limitin a llurs animals de companyia, no tinguin afany de lucre i es garanteixi el benestar de l’animal

i) Exhibir-los de forma ambulant com a reclam

j) Sotmetre’ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a les condicions higiènicosanitàries

k) L’ús d’animals en baralles i espectacles o altres activitats, si aquests els poden ocasionar patiment o poden ésser objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen

l) Utilitzar animals salvatges en captivitat en els circs

m) Mantenir-los en instal·lacions inadequades o lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma duradora el moviment necessari per a ells

n) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, soroll fums i similars que el puguin afectar tant físicament com psicològicament

o) Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o patiment d’animals sense l’autorització administrativa prèvia per garantir que els danys siguin simulats i els productes i els mitjans emprats no provoquin cap perjudici a l’animal

p) Matar-los per joc o torturar-los

CAPÍTOL I Identificació i registre municipal d’animals de companyia

Artícle 6º.- Identificació dels animals

La identificació dels gossos, gats i fures que es tinguin com a animals de companyia es realitzarà obligatòriament i en el termini màxim de tres mesos del seu naixement per un dels sistemes següents:

a) Identificació electrònica amb la implantació d’un xip homologat

b) Altres sistemes que es puguin establir per via reglamentària Per Decret d’Alcaldia es podrà ampliar el llistat d’animals de companyia que hagin d’estar obligatòriament identificats.

Artícle 7º.- Registre censal

1 Les persones propietàries o posseïdores dels animals de companyia determinats en l’article anterior estan obligades a:

a) Censar-los a l’Ajuntament del municipi de residència habitual dels animals, dins el termini màxim de trenta dies, comptat a partir de la data de naixement o de l’adquisició de l’animal o del canvi de residència

b) En el registre censal hi ha de constar les dades d’identificació veterinària de l’animal, les dades de la persona posseïdora o altres dades que es puguin establir per via reglamentària

c) Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan obligades a notificar a l’Ajuntament en el que estigui censat l’animal, en el termini d’un mes, qualsevol modificació de les dades que figurin en el cens, inclosa la mort de l’animal

d) L’ajuntament podrà percebre per la prestació d’aquest registre censal les taxes que s’assenyalin en l’ordenança municipal corresponent

2 En el cas d’animals considerats potencialment perillosos, a més, hauran de presentar tota la documentació que es conté als articles específics reguladors de la seva tinença.

CAPÍTOL II Normes de convivència i tracte als animals de companyia

Artícle 8º.- Allotjament

A banda d’altres previsions i arreu on es disposi l’allotjament dels animals, s’haurà de complir amb els següents requisits:

a) Els animals de companyia han de disposar d’espai suficient i d’aixopluc contra la intempèrie, especialment els que es mantenen en zones exteriors o caneres. Els animals d’un pes superior als 25 Kg no poden tenir com habitacle espais inferiors a 6 m2, amb excepció dels que romanguin en les caneres municipals i instal·lacions on l’animal estigui temporalment durant un període curt de temps

b) Es prohibeix mantenir els animals de companyia en un lloc sense ventilació, sense llum o en condicions climàtiques externes

c) La retirada dels excrements i dels orins s’ha de fer de forma quotidiana i s’han de mantenir els allotjaments nets, desinfectats i desinsectats convenientment

d) El nombre màxim d’animals domèstics permès per habitatge com animals de companyia podrà ser establert mitjançant una norma o resolució administrativa de caràcter general, tenint en compte les característiques de l’allotjament, espai disponible, condicions higiènico-sanitàries, repercussions i molèsties que puguin generar als veïns i veïnes o a l’entorn

e) Els gossos de guarda, de forma general, els animals de companyia que es mantenen lligats o en espais reduït, no poden estar en aquestes condicions de forma permanent; els animals de companyia amb edat subadulta han de disposar d’un grau superior de llibertat de moviments. Així mateix, han de poder accedir a una caseta o aixopluc destinat a protegir-los de la intempèrie

f) Els animals de companyia no poden tenir com allotjament habitual els celoberts o balcons

Artícle 9º.- Alimentació

Els animals de companyia han de disposar d’aigua potable neta i degudament protegida del fred a l’hivern per evitar que es geli i se’ls ha de facilitar una alimentació equilibrada i en quantitat suficient per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut.

Artícle 10º.- Mitjans de subjecció

Mitjans de subjecció per animals que, per causes justificades, s’han de mantenir subjectes en un lloc concret durant un espai de temps determinat:

a) El mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores.
Les cadenes fixes només s’utilitzaran quan la impossibilitat d’instal·lar una cadena escorredora estigui justificada

b) El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i la força de l’animal, no poden tenir un pes excessiu ni impossibilitar els moviments de l’animal. En cap cas la llargada de la cadena serà inferior als 3 metres

c) Les cadenes escorredores han d’anar sobre un cable horitzontal i han de permetre que l’animal pugui jeure i arribar a l’aixopluc

d) Les cadenes de tipus fix han de portar un dispositiu que eviti torsió o el seu enrotllament i la immobilització de l’animal

e) En cap cas el collar dels animals de companyia que es mantenen lligats ha de ser la mateixa cadena que el lliga, ni un collar de força o que produeixi estrangulació

Artícle 11º.- Animals als vehicles

1 És prohibit mantenir els animals de companyia en vehicles estacionats si les condicions ambientals no ho permeten. Tampoc si la temperatura fora del vehicle és superior a 35º centígrads o mantenir els animals més de 3 hores en temperatures menors; en cap cas pot ser el lloc que els albergui de manera permanent.

2 Durant els mesos d’estiu els vehicles que alberguin en el seu interior algun animal de companyia s’han d’estacionar en una zona d’ombra, facilitant en tot moment la ventilació.

3 És prohibit tancar els animals de companyia en el maleter dels cotxes, llevat que s’adeqüi un sistema apropiat que garanteixi un aireig eficaç i que, alhora, eviti una possible intoxicació dels animals deguda als gasos originats pel mateix vehicle.

Artícle 12º.- Inspeccions i incompliments greus

Les persones que siguin propietàries o posseïdores d’animals de companyia hauran de facilitar als tècnics o tècniques de sanitat, veterinaris, veterinàries i/o agents de l’autoritat municipal les visites necessàries per comprovar les condicions d’allotjament, manteniment i tracte de l’animal. En cas d’incompliment greu o persistent de les condicions establertes en els articles anteriors, l’administració municipal podrà disposar qualsevol mesura correctora i fins i tot ordenar el comís dels animals, amb les despeses a càrrec de la persona propietària.

Artícle 13º.- Actuacions respecte d’accidents provocats per animals

Les persones que siguin propietàries o posseïdores d’animals de companyia que hagin causat lesions a persones o a altres animals i també tots aquells que siguin sospitosos de patir alguna malaltia de transmissió, hauran de:

a) Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida o als seus representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin

b) Comunicar-ho immediatament a l’Ajuntament, el qual haurà d’exigir la presentació de la documentació sanitària i censal de l’animal. Paral·lelament s’hauran d’adoptar, per part dels posseïdors de l’animal agressor o malalt, les mesures adients per l’observació veterinària obligatòria a qualsevol consulta veterinària d’exercici lliure o a les instal·lacions del propietari sempre que així ho acordi el facultatiu responsable de l’observació

c) Presentar a l’Ajuntament la documentació sanitària de l’animal i el certificat veterinari de l’observació en un termini no superior a 48 hores posteriors a la lesió, i als catorze dies d’iniciada l’observació veterinària

d) Comunicar a l’Ajuntament i al professional veterinari encarregat de l’observació, qualsevol incidència que s’esdevingui (mort de l’animal, robatori, pèrdua, trasllat…) durant el període d’observació veterinària

e) Si l’animal té propietari conegut, les despeses de manteniment per al control i possible aïllament són a càrrec seu

Artícle 14º.- Possibilitat de comís

1 L’Ajuntament pot comissar els animals de companyia si hi ha indicis que hom els maltracta o tortura, si presenten símptomes d’agressió física o desnutrició, si es troben en instal·lacions indegudes o amb una atenció veterinària deficient.

2 L’Ajuntament pot comissar o ordenar l’aïllament dels animals de companyia en cas d’haver-los diagnosticat que pateixen malalties transmissibles a les persones amb l’objecte de sotmetre’ls a tractaments o de sacrificar-los, si és necessari.

3 L’Ajuntament pot comissar els animals de companyia en situacions que suposin un perill per a la salut pública o per a les persones.

4 Les persones propietàries o posseïdores d’animals hauran de facilitar als agents de l’autoritat municipal i/o als inspectors de salut les visites domiciliàries pertinents, sense perjudici que l’Ajuntament demani, en cas de negativa de la persona propietària, el manament judicial corresponent.

5 Les despeses ocasionades pel comís de l’animal seran a càrrec del causant de les circumstàncies que l’han determinat.

CAPÍTOL III Presència d’animals a la via pública

Artícle 15º.- Normes de conducció d’animals a la via pública

1 Els animals domèstics de companyia que circulin per les vies públiques han de fer-ho, en tot cas, acompanyats i conduïts per persones que puguin respondre del comportament de l’animal.

2 És prohibit:

a) L’estada de gossos en les zones destinades a ús infantil de parcs o jardins per tal d’evitar les deposicions i miccions dins d’aquests espais

b) L’ensinistrament a la via pública de gossos per activitats d’atac, defensa, guarda i similars

3 A la via i als espais públics tot incloent també les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d’ús públic en general, els gossos han de complir els següents requisits:

a) Estar proveïts de la identificació amb microxip

b) Dur el document identificatiu

c) Anar lligats per mitjà d’un collar i una corretja o cadena, que no ocasioni lesions a l’animal

d) Portar una placa identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al collar de l’animal on hi consti el nom de l’animal i les dades del propietari o posseïdor

4 Els gossos potencialment perillosos han de complir les següents condicions addicionals quan circulin per la via i els espais públics:

a) Les persones conductores en tot moment hauran de portar la pertinent llicència, així com el document acreditatiu de la seva inscripció al registre municipal de gossos potencialment perillosos

b) Dur el morrió apropiat a la tipologia racial de cada animal

c) Anar lligats per mitjà d’un collar i una corretja o cadena que no sigui extensible i de longitud inferior a 2 metres, sense que ocasioni lesions a l’animal

d) No poden ésser conduïts per menors de divuit anys

e) No es pot dur més d’un gos potencialment perillós per persona

5 Els gossos de perillositat raonablement previsible, ja sigui per la seva naturalesa o característiques, estiguin o no catalogats com a potencialment perillosos, hauran de circular amb morrió. L’ús del morrió també podrà ser ordenat per l’autoritat municipal quan les circumstàncies així ho aconsellin i mentre durin aquestes.

6 Els gossos de guarda i vigilància d’obres, empreses i habitatges s’han de tenir de manera que els vianants no prenguin cap mal ni que l’animal pugui abandonar el recinte, atacar a qui circuli per la via pública o provocar un accident. A més s’hauran de complir els següents requisits:

a) S’haurà de col·locar en lloc ben visible un rètol advertint del perill de l’existència d’un gos vigilant el recinte

b) S’hauran de complir els requisits que s’especifiquen per a animals potencialment perillosos

c) Hauran d’estar censats

Artícle 16º.- Control de deposicions

1 Les persones propietàries o posseïdores dels animals domèstics ha d’evitar en tot moment que aquests causin danys o embrutin els espais públics i les façanes dels edificis. En especial, s’ha de complir:

a) Són prohibides les deposicions i les miccions d’animals domèstics en els parcs infantils o jardins d’ús per part dels infants

b) Són prohibides les miccions en les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà

c) S’han de recollir les deposicions immediatament i col·locar-les de manera higiènicament acceptable dins les bosses adients als contenidors d’escombraries o en els llocs que es destinin expressament a aquest efecte

d) S’ha de procedir immediatament a la neteja dels elements afectats

2 En els cas d’incompliment de que disposa l’apartat anterior, els agents de l’autoritat municipal podran requerir la persona propietària o posseïdora de l’animal domèstic perquè procedeixi a la neteja dels elements afectats o en el seu cas la denúncia pertinent.

Artícle 17º.- Espais reservats als animals de companyia

1 L’Ajuntament habilitarà per als animals de companyia espais reservats per l’esbarjo, socialització i realització de les seves necessitats fisiològiques en correctes condicions d’higiene.
Aquests espais hauran de garantir la seguretat dels animals de companyia. Les persones posseïdores hauran de vigilar els seus animals de companyia i evitar molèsties a les persones i altres animals que comparteixin l’espai.

2 Les característiques i el règim d’ús d’aquests espais seran regulats mitjançant Decret d’Alcaldia.

Artícle 18º.- Alimentació d’animals a la via pública

Queda prohibit alimentar de forma general els animals (gossos, gats, coloms…) a la via pública, parcs, solars o altres espais similars, inclòs en zones particulars si el fet produeix molèsties als veïns o vianants, amb excepció de les zones autoritzades i degudament senyalitzades per l’Ajuntament, en els quals, per raons sanitàries i d’higiene s’haurà de fer seguint els criteris establerts en les normes municipals o en les instruccions d’us redactades a tal efecte.

Artícle 19º.- Accés dels animals a llocs de pública concurrència

1 Es prohibeix l’entrada i permanència de gossos, gats i altres animals en els següents establiments d’instal·lacions:

a) Locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, venda o qualsevol tipus de manipulació d’aliments. És obligatori que els establiments senyalitzin de forma visible a l’exterior aquesta prohibició

b) Piscines públiques

c) Locals d’espectacles públics, culturals, esportius o recreatius en el marc de la normativa que reguli aquests establiments

2 Les anteriors prohibicions i restriccions no afecten els gossos pigall quan vagin acompanyats de persones invidents i gaudeixin de les condicions higièniques, sanitàries i de seguretat que preveuen aquestes ordenances.

Artícle 20º.- Trasllat d’animals en mitjans de transport públic

El trasllat d’animals a través dels mitjans de transport es realitzarà d’acord amb les disposicions legals vigents. Els gossos pigall podran viatjar lliurement en els transports públics urbans, sempre que compleixin la seva funció i que tinguin les condicions higiènico-sanitàries o de seguretat establertes per la normativa vigent.

Artícle 21º.- Animals abandonats i possibilitat de recuperació

1 Es considera que un animal està abandonat si no duu cap identificació de l’origen o de la persona propietària i no va acompanyat de cap persona. Es considerarà perdut un animal de companyia quan dugui identificació per localitzar el propietari i no vagi acompanyat de cap persona.

2 Els animals de companyia abandonats i els que, sense ser-ho, circulin sense identificació establerta legalment seran recollits pels serveis municipals i mantinguts durant un període de 20 dies. Els animals de companyia perduts seran recollits pels serveis municipals; la recollida serà comunicada als seus propietaris i estaran en observació durant un període màxim de 10 dies des de la comunicació. Un cop transcorregut aquest termini, si la persona propietària no ha recollit l’animal, se li comunicarà un nou avís i restarà en observació durant un màxim de 10 dies addicionals. En el cas que l’animal sigui recuperat pel propietari i no disposi de tots els elements d’identificació, el propietari haurà de regularitzar-ne la situació en el termini de 10 dies a la fi dels quals haurà de comparèixer davant aquest Ajuntament per a la seva comprovació.

3 Una vegada transcorreguts els terminis anteriors, si els animals de companyia no han estat retirats pel seu propietari, es procedirà a promoure la cessió, a donar-los en adopció o a qualsevol alternativa adient. Estarà prohibit el sacrifici d’animals de companyia llevat d’aquells casos que sigui dictaminat sota criteri veterinari atenent conductes marcadament agressives envers les persones i/o altres animals, o estats patològics que impliquin un risc de transmissió de malalties contagioses greus o de malaltia incurable que produeixin una severa afectació a la qualitat de vida de l’animal.

4 En qualsevol moment, la custòdia dels animals de companyia podrà ser delegada provisionalment a altres persones físiques o jurídiques.

5 L’Ajuntament promourà colònies de gats com alternativa al seu sacrifici. Aquestes colònies consistiran en l’agrupació controlada de gats degudament esterilitzats, en espais públics.

6 L’Ajuntament podrà percebre per l’adopció d’animals les taxes que s’assenyalin en l’ordenança municipal corresponent.

7 El propietari que recuperi el seu animal perdut recollit pels serveis municipals haurà de pagar les taxes establertes per aquest concepte.

TÍTOL II Establiments de venda i centres de cria d’animals

Artícle 22º.- Condicions de venda i cria

Queda totalment prohibida la venda, la cria, la custòdia i qualsevol activitat relacionada amb animals que sigui una activitat com a tal fora dels establiments autoritzats.

Artícle 23º.- Establiments autoritzats

1 Els establiments de venda d’animals han de tenir l’autorització municipal d’obertura, estar inscrits en el Registres de Nuclis Zoològics de la Generalitat de Catalunya i complir els requisits següents:

a) Tenir en perfectes condicions sanitàries tan l’establiment com els animals destinats a la venda

b) Disposar d’un llibre de registre oficial o diligenciat per l’administració competent en que es recullin de manera actualitzada les dades relatives a l’entrada i la sortida dels animals, a disposició de l’administració competent, que ha d’incloure les dades relatives a l’origen, la identificació i la destinació dels animals

c) Vendre els animals desparasitats, sense símptomes aparents de malalties de cap mena, ni els animals que es venen ni els progenitors, patologies hereditàries diagnosticables

d) Disposar d’un servei veterinari propi o d’un assessorament veterinari exterior, que ha de constar al llibre de registre

e) Disposar d’un programa d’higiene i profilaxi elaborat per un veterinari

f) Mantenir els animals en un lloc adequat dins l’establiment i no exhibir-los als aparadors exteriors de les botigues i en cap cas es podran veure els animals des del carrer. Aquests animals han d’estar allotjats, abeurats i alimentats correctament. Els gossos i els gats han d’estar identificats, i també els exemplars d’espècies on la identificació sigui obligatòria

g) Lliurar, a les vendes, un document on consti la identificació de l’espècie, el número d’identificació de l’animal, i el nucli zoològic. En el cas de vendes a particulars, s’ha de lliurar també un document d’informació sobre les característiques de cada animal, les seves necessitats, els consells d’educació, i les condicions de manteniment, sanitàries i de benestar necessàries

h) Prendre mesures per l’eliminació sanitària de cadàvers i deixalles

i) Salvat en els casos en els que els reglaments d’aplicació de la llei expressament ho excloguin, els animals de companyia objecte de comercialització o transacció han d’ésser esterilitzats

2 Tots els requisits i condicions anteriors hauran de complir-los també els centres de guarda, recollida i cria d’animals.

Artícle 24º.- Certàmens d’animals

Els certàmens d’animals que es celebrin a Lleida (mercats, exhibicions, exposicions, mostres, concursos, o d’altres) siguin itinerants o no, hauran de sol·licitar l’informe favorable de l’Ajuntament, com a mínim 10 dies anteriors a la presentació de la sol·licitud d’autorització a l’oficina comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya.

La sol·licitud de l’informe anirà acompanyada de la documentació següent:
a) Identificació del certamenb) Descripció del lloc on es celebraràc) Dies i hores de celebració del certamend) Nombre aproximat d’animals, classificat per espècies hi participarane) Programa de mesures sanitàries que s’adoptaran durant la celebració del certamen, signat pel veterinari responsablef) Nom, adreça i telèfon de la persona o persones encarregades de l’organització del certamen, a efectes de comunicació urgentg) Normes de participació i memòria justificativa dels mitjans de neteja i desinfecció de les instal·lacions o espais que s’utilitzin, zona d’aïllament sanitari dels animals, revisió veterinària dels animals prèvia al certamen, manteniment de les condicions higiènico-sanitàries dels animals i de les instal·lacions, característiques de gàbies o tancats per allotjar els animals, sistema de recollida i eliminació de femtes i residus, acreditació de la procedència dels animals i tot allò que sigui de rellevància o interès per l’emissió de l’informe

TÍTOL III Tinença de gossos considerats potencialment perillosos

Artícle 25º.- Definició

1 Als efectes d’aquesta ordenança, tenen la consideració de gossos potencialment perillosos els que s’ajustin a les característiques o races que determinin la legislació sectorial estatal i autonòmica aplicable i, en tot cas, aquells que presentin una o més d’una de les circumstàncies següents:

a) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o altres gossos

b) Gossos que han estat ensinistrats per l’atac i la defensa

c) Gossos que pertanyin a una de les següents races i els seus encreuaments:
– Pit Bull Terrier- Staffordshire Bull Terrier- American Staffordshire Terrier- Rottweiler- Dog Argentí- Tosa Inu Japonès- Fila Brasiler- De presa canari- Doberman- Bullmastiff- Dog de Bordeus- Mastí napolità

d) Aquells que les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria de les següents:
– Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.- Marcat caràcter.- Pèl curt.- Perímetre toràcic entre 60 i 80 cm., alçada a la creu entre 50 i 70 cm. i pes superior a 20 kg.- Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ample. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.- Coll ample i musculós.- Tòrax ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.- Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i les posteriors molt musculoses.

2 Correspondrà als tècnics de l’Ajuntament determinar la potencial perillositat dels gossos que manifestin caràcter agressiu o hagin protagonitzat agressions a persones o altres animals. La potencial perillositat es basarà en criteris objectius, bé d’ofici o desprès d’una denúncia.

3 Una vegada dictaminada la resolució que determina la potencial perillositat de l’animal, el titular disposarà del termini d’un més, a comptar a partir de la notificació, per sol·licitar la llicència administrativa.

4 A aquests efectes, les persones propietàries o posseïdores de gossos que hagin causat lesions a persones o altres animals estan obligades a complir el que preveu l’article 13 d’aquesta ordenança.

5 També els veterinaris clínics de la ciutat tenen l’obligació de notificar a l’Ajuntament els casos que hagin atès sobre lesions produïdes per agressions entre gossos i especificarà la potencial perillositat dels gossos als efectes de considerar-los potencialment perillosos.

Artícle 26º.- Llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

1 La llicència administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos l’emet l’ajuntament en el qual el gos resideix habitualment i on ha d’estar censat. Igualment, tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix la llicència atorgada per l’ajuntament.

2 L’obtenció o renovació de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos requereix el compliment dels requisits següents:
a) Ser major d’edatb) No haver estat condemnat/ada per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/ada per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos. La persona sol·licitant de la llicència haurà d’aportar el corresponent certificat emès pels òrgans competents del Ministeri de Justíciac) No haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus amb alguna de les sancions accessòries de les que preveu l’article 13.3 de la Llei de les Corts Generals 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals potencialment perillosos. No obstant això, no serà impediment per a l’obtenció o, en el seu cas, renovació de la llicència, haver estat sancionat/ada amb la suspensió temporal d’aquesta, sempre que, en el moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió anteriorment imposada hagi estat complerta íntegramentd) Igualment, no haver estat sancionat/ada per infraccions greus o molt greus que hagi comportat comís de l’animal, d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosose) Als efectes de facilitar la justificació del compliment d’aquest requisit, en aquells casos que no existeixi delegació per sancionar als ajuntaments, els delegats territorials del Departament de Medi Ambient notificaran a l’ajuntament corresponent les sancions imposades que hagin comportat mesures accessòriesf) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos. Aquest requisit s’acreditarà mitjançant certificat emès pels centres de reconeixement per a l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social. Aquest certificat s’haurà d’emetre amb la comprovació prèvia del compliment dels requisits de capacitat física i aptitud psicològica, de conformitat amb el que estableix l’article 6 del Reial decret 287/2002, de 22 de març, i tindrà la vigència establerta a l’article 7 del mateix Reial decretg) ‘Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 euros, d’acord amb el que estableix l’article 34 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, en la redacció que en fa la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives ‘h) En aquesta pòlissa haurà de figurar les dades d’identificació de l’animal. Anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa, s’haurà de lliurar una còpia a l’ajuntament per tal que pugui comprovar la seva vigènciai) Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant el sistema de microxip i la cartilla sanitària de l’animalj) La llicència tindrà una validesa de cinc anys podent-se renovar, a petició de llur titular, per períodes successius d’igual termini.

No obstant, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en que el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits exigits

Artícle 27º.- Mesures de seguretat

1 A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius i a llocs i espais d’us públic en general, els gossos potencialment perillosos:

a) Hauran de ser conduïts per persones majors d’edat i en tot moment hauran de portar la llicència

b) Hauran d’anar proveïts de cadena i corretja no extensible de menys de 2 metres, així com morrió homologat i adequat a la seva raça. En cap cas es podran portar més d’un animal per persona

2 Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents, per evitar que els animals en surtin i produeixin danys a tercers:

a) Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben fixades per tal de suportar la força de l’animal

b) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment del tipus de gos que hi ha

c) Les instal·lacions han de garantir la impossibilitat de fuita dels animals i la protecció de les persones i altres animals que accedeixin o s’apropin a aquests llocs

Artícle 28º.- Centres de cria

Els centres de cria d’aquests animals, a més de complir tot el Títol II d’aquesta ordenança, utilitzaran per la reproducció animals que hagin superat el test de comportament que garanteixi l’absència de comportaments agressius anormals.

Artícle 29º.- L’ensinistrament

Les activitats relacionades amb l’ensinistrament de gossos només poden ésser realitzades en els centres o les instal·lacions legalment autoritzades i per professionals que tinguin la formació i els coneixements necessaris avalats per la titulació reconeguda oficialment.

Artícle 30º.- Altres mesures

L’administració pot comisar els animals objecte de protecció en el mateix moment en què hi hagi indicis racionals d’infracció de les disposicions d’aquesta Ordenança. Aquest comís serà de caràcter preventiu fins a la resolució de l’expedient sancionador corresponent, que en tot cas ha de determinar la destinació final que s’ha de donar als animals comissats.

Les despeses ocasionades pel comís i les actuacions relacionades amb aquest són a compte de qui comet la infracció.

Artícle 31º.- Protocols d’actuació

Per l’establiment de les obligacions que es deriven de les previsions d’aquesta Ordenança, específicament en matèria de salut pública, protecció d’animals i tinença de gossos potencialment perillosos, es podran aprovar protocols d’actuació amb els sectors professionals afectats, veïns i altres que tinguin incidència directa o indirecta amb les determinacions contingudes a la present ordenança. Aquests protocols d’actuació seran aprovats per Decret de l’Alcaldia i del regidor/a delegat a tal efecte.

TÍTOL IV Animals exòtics o salvatges en captivitat

Artícle 32º.- Animals exòtics o salvatges en captivitat

1 La tinença d’animals exòtics o salvatges requerirà de l’acompliment de les màximes condicions de seguretat i higiene i la total absència de perill i molèsties, i el compliment de la normativa vigent.

2 La persona posseïdora d’animals salvatges o d’animals exòtics com animals de companyia la tinença dels quals és permesa i que, per llurs característiques, puguin causar danys a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics o al medi natural, ha de mantenir-los en captivitat de manera que es garanteixin les mesures de seguretat necessàries.

3 No es poden exhibir ni passejar per les vies i espais públics i han de tenir subscrita una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.

TÍTOL V Entitats de protecció i defensa dels animals

Artícle 33º.- Entitats de protecció i defensa dels animals

1 La participació de les entitats de protecció o defensa dels animals serà la prevista en les Normes Municipals Reguladores de la Participació Ciutadana.

2 Les entitats de protecció o defensa dels animals poden exercir la gestió cívica de competències municipals sobre protecció i tinença d’animals i tindran condició d’interessades en el procediments administratius municipals relatius a la protecció dels animals sempre i quan s’hi personin.

TÍTOL VI Règim sancionador

CAPÍTOL I Inspecció i control

Artícle 34º.- Inspecció i control

1 Totes les activitats regulades en aquesta Ordenança queden subjectes a l’acció inspectora de l’Ajuntament, la qual es podrà dur a terme en qualsevol moment, sense perjudici de les accions específiques de control de les activitats i de revisió de les autoritzacions i de les llicències municipals.

2 L’actuació inspectora, el control i la revisió es regirà pel que disposa la normativa aplicable i en especial, per les Ordenances reguladores de les llicències d’activitats i la present ordenança en relació a les activitats sotmeses a les mateixes.

CAPÍTOL II Règim sancionador

Secció 1ª Disposicions generals

Artícle 35º.- Infraccions i sancions

1 Constitueixen infraccions administratives i omissions tipificades en aquesta ordenança. També tenen consideració d’infraccions administratives totes aquelles vulneracions de les disposicions en matèria de protecció i tinença d’animals, disciplina de mercat, legislació ambiental, jocs i espectacles i qualsevol altre que pugui ser d’aplicació, sens perjudici de les especificacions que sobre les mateixes pugui contemplar aquesta ordenança.

2 Les infraccions administratives seran sancionades segons el que disposa la normativa esmentada en l’apartat anterior d’aquest article, sens perjudici de les especificacions de les infraccions i de les graduacions de les sancions d’aquesta ordenança per a una més correcta identificació de les infraccions i una més precisa determinació de les sancions.

Secció 2ª Protecció dels animals

Artícle 36º.- Infraccions

1 D’acord amb la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, constitueixen infraccions administratives en matèria de protecció d’animals les tipificades en aquesta Llei i, en particular, les especificades en els següents apartats.

2 Són infraccions molt greus:

a) Maltractar i agredir físicament els animals si els comporta conseqüències molt greus per la seva salut

b) Abandonar animals si els pot comportar un risc de danys greus

c) No evitar la fugida d’animals salvatges no autòcton o híbrides en captivitat amb risc d’alteració ecològica greu

d) Esterilitzar, mutilar i sacrificar animals sense control veterinari o en contra de les condicions i requisits establerts per la legislació de protecció dels animals

e) Organitzar i participar en baralles d’animals

f) Utilitzar animals en atraccions firals de cavallets

g) Utilitzar animals salvatges en captivitat en circs

h) Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades de del punt de vista higiènico-sanitari, de benestar animal i de seguretat, si els riscos als animals són molt greus

i) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç o l’exhibició pública d’animals, o dels ous i les cries d’aquestes o de qualsevol part o producte obtingut de les espècies de la fauna autòctona o no autòctona declarades altament protegides o en perill d’extinció per tractats i convenis internacionals vigents

j) La caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l’exhibició pública i la taxidèrmia d’animals, o dels ous o cries d’aquestes o de qualsevol part o producte obtingut de les espècies, incloses amb les categories A i B, a l’annex de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals

k) Reincidir en la comissió d’infraccions greus durant l’últim any

3 Són infraccions greus:

a) Maltractar i agredir físicament els animals si els comporta conseqüències greus per a la seva salut

b) Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del punt de vista higiènicosanitari, de benestar animal i de seguretat, si el risc als animals és greu

c) Incomplir les condicions i dels requisits dels nuclis zoològics establerts a la Llei de protecció dels animals

d) No vacunar o no realitzar els tractaments obligatoris als animals de companyia

e) Fer venda ambulant d’animals fora de mercats, fires i qualsevol altre certamen autoritzat

f) Incomplir l’obligació de vendre els animals desparasitats i lliures de tota malaltia i vacunats per totes les malalties que l’autoritat municipal estableixi

g) No lliurar la documentació exigida en tota transacció d’animals

h) La utilització d’animals en espectacles, filmacions, activitats publicitàries, activitats culturals o religioses i qualsevulla altra activitat sempre que els pugui ocasionar dany o patiments, o degradació, burles o tractaments antinaturals, o bé pot ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen

i) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç o l’exhibició pública d’animals, o dels ous i les cries d’aquestes o de qualsevol part o producte obtingut de les espècies de la fauna autòctona o no autòctona declarades protegides per tractats i convenis internacionals vigents

j) La caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l’exhibició pública i la taxidèrmia d’animals, o dels ous o cries d’aquestes o de qualsevol part o producte obtingut de les espècies, incloses amb les categoria C, a l’annex de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals

k) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut i causant perjudicis greus

l) Abandonar animals si no els pot comportar cap risc

m) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any

4 Són infraccions lleus:

a) Maltractar o agredir físicament els animals, si no els comporta riscos per a la seva salut

b) Mantenir els animals sense l’alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des del punt de vista higiènicosanitari, de benestar animal i de seguretat, si no els comporta un risc greu

c) No evitar la fugida d’animals

d) Incomplir les obligacions d’identificació mitjançant microxip dels animals de companyia

e) Incomplir les obligacions d’inscripció al Registres censal municipal d’animals de companyia i les posteriors comunicacions perceptives

f) Portar els animals a la via pública i als espais públics sense una placa identificativa o un altre sistema al collar de l’animal on hi consti el nom de l’animal i les dades del propietari o posseïdor

g) No portar els veterinaris un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s’han de vacunar o tractar obligatòriament

h) Vendre animals als menors de setze anys i a incapacitats sense autorització dels qui tenen la pàtria potestat o la custòdia

i) Fer donació d’un animal com a premi o recompensa

j) Transportar animals amb vulneració dels requisits establerts per la Llei de protecció dels animals i per aquesta ordenança

k) No posseir el certificat del curs de cuidador o cuidadora, el personal dels nuclis zoològics que manipulen animals

l) Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o patiment d’animals sense disposar de l’autorització municipal prèvia

m) No tenir en un lloc visible l’acreditació de la inscripció al Registre de nuclis zoològics

n) No tenir actualitzat o diligència el llibre de registre de nuclis zoològics

o) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d’animals

p) La caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l’exhibició pública i la taxidèrmia d’animals, o dels ous o cries d’aquestes o de qualsevol part o producte obtingut de les espècies, incloses amb les categoria D, a l’annex de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals

q) Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam

r) Subministrar als animals substàncies que li causin alteracions lleus de la salut i del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent

s) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut, si això no els causa perjudicis greus

t) Vendre o fer donació d’animals mitjançant revistes, publicacions o altres sistemes de difusió sense incloure el número de registre de nucli zoològic

u) Molestar, capturar o comercialitzar els animals salvatges urbans llevat dels controls de poblacions d’animals, sempre que no estigués tipificat com infracció greu o molt greu

v) Mantenir els animals lligats durant la major part del temps o limitar-los de forma duradora el moviment necessari per ells

w) Qualsevol altre infracció de la Llei de protecció dels animals i de la normativa que la desenvolupi que no hagi estat tipificada de greu o molt greu

Artícle 37º.- Sancions

1 D’acord amb la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, les infraccions en matèria de protecció dels animals es sancionaran amb multes de les quanties següents:
a) Les infraccions molt greus, 2.001 € fins a 20.000 €b) Les infraccions greus, 401 € 2.000 €c) Les infraccions lleus, 100 € fins a 400 €

2 La comissió de les infraccions lleus consistents en l’incompliment de les obligacions d’identificació o d’inscripció registral dels animals de companyia comportarà la imposició de la sanció establerta en el seu grau màxim de 300 € a 400 €.

3 La imposició de la sanció de multa pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció, sens prejudici del comís preventiu, a criteri de l’agent de l’autoritat, en el moment de l’aixecament de l’acta d’inspecció o la denúncia.

Secció 3ª Gossos potencialment perillosos

Artícle 38º.- Infraccions

1 D’acord amb la Llei estatal 50/1999, de 23 de setembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals perillosos, la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, constitueixen infraccions administratives en matèria d’animals potencialment perillosos les tipificades en aquestes Lleis i en destaquem algunes en els següents apartats:

2 Són infraccions molt greus:

a) Abandonar un animal potencialment perillós la qual cosa succeeix quan l’animal no va acompanyat de cap persona amb independència que dugui o no identificació

b) Tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de llicència

c) Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos potencialment perillós a qui no tingui llicència

d) Fer activitats d’ensinistrament d’atac a la via pública, a les parts comunes d’immobles col·lectius i als espais públics en general

3 Són infraccions greus:

a) Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua

b) Incomplir les obligacions d’identificació o d’inscripció al Registre censal municipal d’un gos potencialment perillós

c) Tenir un gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o sense estar subjecte a una cadena

d) Transportar animals potencialment perillosos incomplint els requisits normatius de seguretat

e) Negar-se a subministrar dades o informació requerida per les autoritats competents o els seus agents, així com subministrar informació inexacte o documentació falsa

4 Són infraccions lleus:

a) Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i els espais públics sense que la persona que el condueixi i controli dugui el document identificatiu, o bé, la llicència municipal i la certificació acreditativa de la inscripció registral

b) Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i espais públics per menors de divuit anys

c) Tenir més d’un gos potencialment perillós per persona a les vies i espais públics

d) Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i espais públics amb una corretja o cadena extensible o de longitud superior a 2 metres

e) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigible als propietaris de gossos potencialment perillosos

f) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos

g) Incomplir qualsevulla de les obligacions sobre gossos potencialment perillosos previstes en aquesta ordenança

Artícle 39º.- Sancions

1 D’acord amb la Llei estatal 50/1999, de 23 de setembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals perillosos, la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos, les infraccions en matèria d’animals potencialment perillosos es sancionaran amb multes de les quanties següents:
a) Les infraccions molt greus, entre 2.404,06 € i 15.025,30 €b) Les infraccions greus, entre 300,52 € i 2.404,05 €c) Les infraccions lleus, entre 150,25 € i 300,51 €

2 La reiteració en la comissió de les infraccions greus en l’incompliment de les obligacions d’identificació o d’inscripció registral d’un gos potencialment perillós comportarà la imposició de la sanció establerta en el seu grau màxim.

Secció 4ª Sanitat

Artícle 40º.- Infraccions

1 D’acord amb la Llei estatal 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, constitueixen infraccions administratives en matèria de sanitat les tipificades en aquesta Llei i, en particular, les especificades en els següents apartats.

2 Són infraccions greus:

a) La presència d’animals en els locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, manipulació o venda d’aliments llevat dels gossos pigall i dels de seguretat

3 Són infraccions lleus:

a) La presència d’animals a les piscines públiques llevat dels gossos pigall i dels de seguretat

b) Pertorbar la vida dels veïns, amb crits, cants, sons o altres sorolls dels animals domèstics

c) Permetre l’entrada d’animals als establiments de concurrència pública quan estigui prohibit per la normativa

d) Incomplir les obligacions de les persones propietàries o posseïdores d’animals domèstics que hagin causat lesions a persones o altres animals

Artícle 41º.- Sancions

1 D’acord amb la Llei estatal 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, les infraccions en matèria de sanitat es sancionaran amb multes de les quanties següents:
a) Les infraccions greus, entre 3.005,07 € i 15.025,30 €b) Les infraccions lleus, fins a 3.005,06 €

2 La competència per imposar aquestes sancions correspon a l’Alcalde.

Secció 5ª Infraccions i sancions d’ordenança

Artícle 42º.- Infraccions

1 D’acord amb la present Ordenança, són infraccions en matèria de protecció, tinença i venda d’animals les que es tipifiquen en els següents apartats.

2 Són infraccions molt greus:

a) Tenir animals salvatges en captivitat sense sotmetre’s a comunicació prèvia o al control periòdic

b) Instal·lar centres de cria d’animals salvatges en captivitat

c) Exhibir i passejar animals salvatges en captivitat a la via i els espais públics i el seu trasllat per mitjà del transport públic

d) Vendre animals salvatges que no hagin estat criats en captivitat

3 Són infraccions greus:

a) Oferir o vendre els animals fora dels establiments de venda d’animals llevat de les transaccions entre les persones particulars quan es limitin a llurs animals de companyia, no tinguin afany de lucre i garanteixin el benestar de l’animal

b) Oferir o vendre els animals de criança en domicilis particulars fora dels establiments de venda d’animals

c) Ensinistrar a la via pública animals de companyia per activitats d’atac, defensa, guarda i similars

d) Exhibir animals amb finalitats lucratives, vendre o intercanviar animals a la via pública llevat la cessió, l’adopció o l’acolliment d’animals abandonats o perduts mitjançant l’Ajuntament, els Centres d’Acolliment d’Animals de Companyia i les entitats de defensa i protecció dels animals

e) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de seguretat

4 Són infraccions lleus:

a) Tenir animals domèstics als espais públics quan és prohibit

b) Permetre als animals domèstics efectuar les seves miccions a les façanes dels edificis i el mobiliari urbà

c) No recollir immediatament les deposicions fecals dels animals domèstics a les vies i als espais públics o no procedir a la neteja dels elements afectats per les deposicions

d) Permetre als animals domèstics dipositar les seves deposicions i les seves miccions en els parcs i jardins d’ús per als infants

e) Tenir gossos en els parcs infantils o jardins d’ús per part dels infants i el seu entorn

f) No comunicar al Centre Municipal d’Acolliment d’Animals de Companyia la desaparició d’un animal de companyia amb documentació d’identificació pertinent a l’efecte d’afavorir la seva recuperació

g) Tenir animals de companyia a la via i els espais públics sense estar lligats per mitjà d’un collar i una corretja, quan es tracti d’animals considerats no potencialment perillosos

h) Incomplir les condicions de tinença de gossos a la via i els espais públics sempre que no estiguin tipificades com una altra infracció administrativa

i) Donar de menjar als animals contravenint allò que disposa l’article 18 d’aquesta Ordenança

Artícle 43º.- Sancions

1 Les infraccions en matèria de protecció, tinença i venda d’animals tipificades en aquesta Ordenança es sancionaran per l’Ajuntament amb multes de les següents quanties:
a) Les infraccions molt greus es sancionaran amb multes de fins a 1.801 €b) Les infraccions greus es sancionaran amb multes de fins a 901 €c) Les infraccions lleus es sancionaran amb multes de fins a 450 €

2 La competència per imposar aquestes sancions correspon a l’Alcalde, sens perjudici que la delegui o la desconcentri.

Secció 6ª Disposicions comunes

Artícle 44º.- Graduació de les sancions

1 Les sancions s’imposaran d’acord amb els següents criteris de graduació:
a) La gravetat de la infracciób) L’existència d’intencionalitatc) La naturalesa dels perjudicis causatsd) La reincidènciae) Reiteració

2 En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot cas, la comissió de la infracció no resulti més beneficiosa per a l’infractor que el compliment de les normes infringides.

Artícle 45º.- Responsabilitat de les infraccions

En el cas que no sigui possible determinar el grau de participació de les diferents persones que han intervingut en la comissió de la infracció, la responsabilitat serà solidària.

Artícle 46º.- Procediment sancionador

1 El procediment sancionador serà el que amb caràcter general tingui establert l’Ajuntament de Lleida. Supletòriament serà d’aplicació el procediment sancionador previst per les actuacions de l’Administració de la Generalitat i, en el seu cas, el que reguli la legislació de l’Estat.

2 Quan la proposta de resolució del procediment sancionador tramitat per l’Ajuntament contingui una sanció que, per la quantia de la multa o pel seu caràcter, no sigui competència municipal, l’Alcalde elevarà l’expedient a l’òrgan de l’Administració de la Generalitat que sigui competent per imposar la sanció que es proposa de conformitat amb la legislació sectorial aplicable.

CAPÍTOL III Altres mesures de disciplina

Artícle 47º.- Clausura i mesures provisionals

1 En els casos de manca de llicència municipal per tal de poder exercir l’activitat de venda o cria d’animals, o l’incompliment de les condicions de la llicència o de qualsevol altre requisits normatiu necessari per tal de poder posar en marxa o mantenir en funcionament l’activitat de què es tracti, l’Alcalde dictarà resolució de clausura de l’activitat la qual es portarà a terme i es mantindrà fins que els interessants no hagin legalitzat la situació, si això és possible. Aquesta mesura específica es pot acordar conjuntament o no tindrà caràcter sancionador ja que és la conseqüència necessària del restabliment de la prohibició legal d’exercir activitats sense títol habilitat idoni o sense subjectar-se als requisits determinats per la Llei.

2 També es podran adoptar mesures provisionals per garantir l’eficàcia de la resolució final que pugui recaure.

3 Aquestes mesures s’acordaran d’acord amb el que estableix l’Ordenança d’Activitats i d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental.

Artícle 48º.- Mesures de policia administrativa de prohibició i suspensió d’espectacles i tancament d’establiments de concurrència pública

1 Sens perjudici del que disposa la Llei 90/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, l’Alcalde podrà prohibir o suspendre els espectacles en els següents casos:

a) Si infringeixen les normes reguladores dels espectacles amb ús d’animals autoritzats

b) Si no compleixen les condicions sanitàries i d’higiene necessàries

Artícle 49º.- Decomís dels animals

1 Els agents de l’autoritat poden decomissar immediatament els animals quan hi hagi indicis racionals d’infracció del que disposa aquesta Ordenança i fins que perdurin les circumstàncies que l’han determinat.

2 Un cop finalitzat el decomís, l’animal podrà ser retornat al propietari o esdevenir propietat de l’Administració, la qual pot disposar d’ell de la manera que cregui més convenient.

3 Per garantir l’efectivitat de les mesures de policia administrativa de prohibició i suspensió d’espectacles i tancament d’establiments de concurrència pública, l’alcalde pot decomissar pel temps que calgui els béns relacionats amb l’activitat objecte de prohibició o de suspensió.

4 Les despeses ocasionades pel decomís, les actuacions relacionades amb aquest, seran a càrrec del causant de les circumstàncies que l’han determinat.

Artícle 50º.- Multes coercitives

Quan la norma ho contempli, l’Ajuntament pot imposar multes coercitives per l’execució forçosa de les ordres d’execució, amb la quantia de 300 € a 3.000 € i les pot reiterar una vegada incomplets els terminis atorgats per a complir la resolució.

Disposició addicional

El conjunt de referències legals i reglamentàries que consten enla present Ordenança, s’entendran automàticament substituïdesi/o complementades per aquelles normes que deroguin o modifiquin les disposicions a les quals s’ha fet aquesta remissióo referència expressa.

S’autoritza de forma expressa l’Alcaldia per la redacció,aprovació i publicació d’un text harmonitzat quan el nombre demodificació de referències legals sigui de suficient entitat i hofaci aconsellable.

Disposició transitòria

Les persones propietàries o posseïdores d’animals abans de l’entradaen vigor d’aquesta ordenança i que requereixen d’inscripció a algundels censos previstos, hauran de procedir al seu compliment en eltermini de 3 mesos des de la seva entrada en vigor.

Disposició derogatòria

A partir de l’entrada en vigor de la present Ordenança quedaderogat el següent:

Ordenança Reguladora de la Tinença d’animals de Companyia,de 9 de juliol de 1999.

Disposicions finals

Entrada en vigor. Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir deldia següent de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial dela Província i regirà mentre no sigui derogada o modificada.

Encuentra toda la legislación animal de España a través de este enlace.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.