Legislación municipal en materia animal de Cataluña para Tarragona

4.4/5 - (61 votos)

Seguidamente vamos a exponer la legislación municipal en materia animal de Cataluña para Tarragona: Ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais públics de Tarragona

Legislación municipal en materia animal de Cataluña para Tarragona

CAPÍTOL VII Possessió i protecció d’animals

Article 164º.- Possessió d’animals

1 Les persones propietàries i posseïdores d’animals han de mantenir-los en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d’acord amb les característiques de cada espècie, i complir amb totes les obligacions i deures que la llei imposa per ésser posseïdor d’un animal.

2 La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics.

3 Tindran la consideració d’animals de companyia els animals domèstics que les persones mantenen generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. Gaudeixen sempre d’aquesta condició els gossos i els gats.

4 La tinença d’animals de companyia en habitatges urbans restarà condicionada a les circumstàncies higièniques i de qualitat ambiental (soroll, fums, etc.) òptims de llur allot- jament, a l’absència de riscos sanitaris i a la inexistència de molèsties per als veïns.

5 Només es permetrà un nombre màxim de 3 gossos o gats en un habitatge. Pel que fa al nombre permès de la resta d’animals de companyia, es tindran en compte les condicions higienicosanitàries, de seguretat i de molèsties als veïns.

6 La persona posseïdora d’animals salvatges o d’animals de companyia exòtics que per llurs característiques puguin causar danys ha de mantenir-los en captivitat de manera que es garanteixin les mesures de seguretat necessàries. Així mateix, no pot exhibir-los ni passejar-los per les vies i els espais públics.

7 Resta prohibit dins el nucli urbà l’establiment de vaqueries, estables, quadres, corrals d’aus o qualsevol tipus de bèstia pròpia de granja.

L’incompliment de l’apartat 5 d’aquest article tindrà la consideració de falta lleu, i el de l’apartat 7, de falta greu.

Article 165º.- Animals perillosos

1 La tinença d’animals potencialment perillosos requerirà la prèvia obtenció de la llicència municipal del domicili on visqui el propietari i/o posseïdor de l’animal.

2 Es consideren animals potencialment perillosos:

a) Els que, pertanyent a la fauna salvatge i essent utilitzats com animals domèstics o de companyia, amb independència de la seva agressivitat, pertanyen a espècies o races que tinguin capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i danys a les coses.

b) Els de l’espècie canina que la legislació específica determini en cada moment.

c) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos, així com aquells que manifesten un caràcter marcadament agressiu.

d) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.

e) Aquells gossos les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria de les següents:
– Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resis- tència.- Marcat caràcter i gran valor.- Pèl curt.- Perímetre toràcic comprès entre 60 i 80 centímetres, altura a la creu entre 50 i 70 cen- tímetres i pes superior a 20 kg.- Cap voluminós, cuboide, robust, amb crani ampli i grans galtes musculoses i bomba- des. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.- Coll ample, musculós i curt.- Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.- Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt muscu- loses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

Article 166º.- Instal·lacions

Les instal·lacions que alberguin els gossos i/o animals potencialment perillosos han de tenir les característiques següents, a fi d’evitar que els animals en surtin i cometin danys a tercers:

a) Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió dels animals.

b) Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.

c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un gos o animal perillós.

Article 167º.- A les vies públiques

1 A les vies públiques i en altres espais d’ús comú general els gossos aniran al costat de seu propietari o posseïdor, lligats de la corretja o cadena amb la medalla de control. No es podrà portar més d’un d’aquests gossos per persona. En cap cas no podran ésser conduïts per menors de setze anys.

2 Si el gos es considerat potencialment perillós haurà de portar obligatòriament:
a) Morrió apropiat a la tipologia racial de cada animal.b) Una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres.

3 Els gossos i els gats han de portar de manera permanent pels espais o les vies públiques una placa identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al collar de l’animal, en què han de constar el nom de l’animal i les dades de la persona que en sigui posseïdora.

4 Els propietaris i/o posseïdors de gossos i animals de companyia hauran d’evitar que aquests facin llurs deposicions a la via pública o en altre espai d’ús comú general i, en el cas d’inevitable deposició, hauran de retirar-ne immediatament els excrements o brutícia produïts i netejar el lloc afectat. En cas que no compleixin amb aquesta obligació seran sancionats per la comissió d’una falta lleu.

Article 168º.- Registre censal

1 Les persones posseïdores de gossos, gossos potencialment perillosos i gats han de censar-los obligatòriament a l’Ajuntament del municipi de residència habitual dels animals dins el termini màxim de 30 dies, comptat a partir de la data de naixement o de l’ad- quisició de l’animal o del canvi de residència. Prèviament a la inscripció en el cens, cal haver dut a terme la identificació de forma indeleble de l’animal mitjançant una identifi- cació electrònica amb la implantació d’un microxip homologat.

2 Les persones posseïdores d’animals potencialment perillosos, exceptuant els gossos, hauran de sol·licitar la seva inscripció en el registre municipal corresponent dins dels 15 dies següents a la data en què hagin obtingut la llicència administrava per a la tinença dels animals.

Article 169º.- Comís d’animals

1 Mitjançant els seus agents, l’Administració pot decomissar els animals en el mateix moment en què hi hagi indicis d’infracció de les disposicions d’aquesta Ordenança.

2 El comís tindrà un caràcter preventiu fins a la resolució de l’expedient sancionador corresponent, que en tot cas ha de determinar la destinació final que s’ha de donar als animals.

3 Les despeses ocasionades pel comís i les actuacions relacionades amb aquest són a compte del responsable de la infracció.

Article 170º.- Maltractament als animals

1 Tot maltractament als animals resta prohibit i es castigarà d’acord amb el previst en la legislació en matèria de protecció dels animals.

2 Resta prohibit afectar de qualsevol manera la llibertat i integritat dels ocells i els animals no danyosos que romanen als espais públics de la ciutat. En especial, no és permès fer-los ferides voluntàriament o colpejar-los de forma violenta, repetida o abusiva, o pri- var-los d’aliments, aire, moviment o llum.

3 La inobservància d’aquesta obligació tindrà la consideració de falta lleu, sempre que no tingui una sanció més greu d’acord amb la legislació sectorial aplicable.

Article 171º.- Limitacions

L’Ajuntament podrà limitar els espais públics on no serà permesa la circulació o estada d’animals.

Article 172º.- Abandonament

Totes les persones que desitgin desfer-se d’un animal del qual són posseïdores o responsables hauran de lliurar-lo als serveis municipals de recollida d’animals o a una societat protectora. En cas que l’abandonin, seran sancionats d’acord amb el que prevegi la legislació en matèria de protecció dels animals.

Article 173º.- Comerç d’animals

El comerç d’animals només podrà practicar-se en els establiments autoritzats a tal efecte i només en relació amb exemplars d’espècies el comerç de les quals estigui permès.

Resta expressament prohibida la venda ambulant d’animals de companyia i la seva exposició pública en aparadors. Les infraccions d’aquesta disposició se sancionaran d’acord amb la legislació en matèria de protecció dels animals.

Article 174º.- Ús d’animals en espectacles

1 L’ús d’animals en espectacles que no estiguin expressament prohibits per la llei estarà sotmès a autorització. Si l’ús es produeix sense l’autorització preceptiva, els agents de l’autoritat municipal hauran de notificar-ho a l’Administració de la Generalitat.

2 L’autorització es concedirà només si l’ús previst no comporta cap sofriment ni vexació per a l’animal.

Disposició transitòria

Les antenes instal·lades amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança hau-ran d’adaptar-se a aquesta normativa en un període màxim de 5 anys.

Disposició derogatòria única

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança queden derogades les disposicions següents:

a) L’Ordenança de policia i bon govern, excepte els articles del 52 al 89, ambdós inclosos, i el 116 i 149.

b) L’Ordenança de guals.

c) L’Ordenança de càrrega i descàrrega.

d) L’Ordenança complementària de trànsit.

e) L’Ordenança de neteja pública d’aquest Ajuntament, exceptuant els articles 1, 33, 34,37, 43, 54, 55, 75 a 90 (ambdós inclosos), 94 a 98 (ambdós inclosos), 106 i 107.

f) Els articles 8 a 32 (ambdós inclosos), 65, 150, 151, 152, 157, 158, 159, 180 a 190 (ambdós inclosos) i 199 a 207 (ambdós inclosos) de l’Ordenança general de mediambient d’aquest Ajuntament (sobre neteja dels espais públics i privats, recollida, transport i abocaments de terres i runes, protecció del medi, sorolls, vehicles abandonats i animals de companyia).

g) També queden derogades totes aquelles ordenances municipals d’aquest Ajuntamento preceptes d’aquestes en allò amb què s’oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb les disposicions d’aquesta Ordenança general de convivència ciutadana i ús dels espais públics de Tarragona.

Disposició final

Aquesta Ordenança entrarà en vigor als 20 dies de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de Tarragona.

Encuentra toda la legislación animal de España a través de este enlace.

Un comentario sobre «Legislación municipal en materia animal de Cataluña para Tarragona»

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.